zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

 

 

Op 15 mei 2013 werd in Brugge de Kansenatlas voor de Euregio Scheldemond overhandigd aan de Scheldemondraad. De Kansenatlas is een initiatief van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In Nederland worden een aantal regio's geconfronteerd met een bevolkingsdaling, oftewel een krimp van de bevolking. De meeste krimp- en anticipeerregio’s bevinden zich aan de grens met België en/of Duitsland. Het verminderen van grensbarrières biedt deze regio’s kansen. Vanuit het programma Bevolkingsdaling zijn en worden, in samenwerking met provincies en Euregio's, kansenatlassen ontwikkeld waarin deze mogelijkheden zichtbaar worden. De kansenatlassen geven cijfermatig aan welke winst te behalen valt bij het verlagen van grensbarrières (zoals culturele verschillen, wet- en regelgeving, maar ook onbekendheid met het aanbod).

 

Uit de atlas voor Euregio Scheldemond komt naar voren dat als de grensregio’s van Zeeland en de Vlaamse provincies Oost- en West -Vlaanderen erin slagen om hun arbeidsmarkten verder te integreren, het aantal beschikbare banen voor de inwoners toeneemt. Door de ontstane agglomeratievoordelen zal naar verwachting het totaal aantal banen op de lange termijn ook toenemen. Verlaging van de grensbarrières verhoogt tevens het aanbod van voorzieningen. Als de grensbarrières grotendeels zouden kunnen worden weggenomen, zou Zeeuws-Vlaanderen een bovengemiddeld aantrekkelijke regio worden. Doordat Zeeuws-Vlaanderen een dunbevolkte, landelijke regio is en het Vlaamse achterland met steden als Antwerpen, Brugge en Gent sterk is geürbaniseerd, zijn de voordelen van samenwerking voor beide kanten van de grens verschillend. Dit maakt dat voor de grootste winst een aanpak op verschillende terreinen (werk, recreatie, wonen, openbaar vervoer) wenselijk is.

Op basis van de kansenatlas zullen concrete vervolgacties worden opgenomen. Er zal worden gewerkt aan de bekendheid van Oost-Vlamingen, West-Vlamingen en Zeeuwen, met mogelijkheden over de grens, en dit via een programma op de regionale televisiezenders. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor verdere samenwerking rond het busvervoer en de arbeidsmarkt. De grootste winst valt echter te behalen als bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers in de regio acties ondernemen. Daartoe zal de atlas op brede schaal in de Euregio Scheldemond worden verspreid.

 

Je kan de Kansenatlas hier downloaden. Heb je de atlas graag in boekvorm, stuur dan een mailtje naar euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be met de vermelding van je adres en we sturen je gratis een exemplaar op (zolang de voorraad strekt).

 


Build by Westsite