zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Scheldemondraad

De Scheldemondraad is het hoogste bestuursorgaan van Euregio Scheldemond. Het is de motor achter de samenwerking tussen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.
 
In de Raad zetelen de Commissaris van de Koning van Zeeland, de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen, de drie euregio-gedeputeerden en negen provinciale statenleden (de Zeeuwse regionale volksvertegenwoordigers) en provinciale raadsleden (de Vlaamse regionale volksvertegenwoordigers). Ook de gemeenten zijn vertegenwoordigd: per provincie door drie burgemeesters, schepenen of wethouders. De actuele lijst van leden van de Scheldemondraad geeft een overzicht van wie er vertegenwoordigd is in de Raad. Via de bestuurders of volksvertegenwoordigers van uw provincie, of deelnemers namens de gemeenten kan u thema's suggereren voor grensoverschrijdend overleg of samenwerking over de grens. U kan natuurlijk ook terecht bij de medewerkers van het secretariaat.
 
Katalysator

Wat is de rol van de Scheldemondraad? De Scheldemondraad ziet zichzelf allereerst als een katalysator voor grensoverschrijdende samenwerking. Samenwerking tussen de provinciebesturen of gemeentebesturen krijgt in de Raad een plaats. Door het regelmatige overleg, twee tot vier keer per jaar, ontstaan veel goede ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking. Omdat de leden elkaar informeren over hun beleid, voor zover relevant voor de buren, vindt bestuurlijke afstemming plaats. Zonder dit soort afstemming kan men langs twee zijden van de grens soms volledig langs elkaar heen werken.
 
De Scheldemondraad initieert niet alleen samenwerking tussen de provinciebesturen en gemeenten. De Raad probeert ook grensoverschrijdende samenwerking aan te zwengelen tussen andere organisaties uit het zogenaamde maatschappelijk middenveld, zoals de Kamers van Koophandel, VZW's en stichtingen, verenigingen en bedrijven.
 
De Scheldemondraad ondersteunt goede grensoverschrijdende projecten financieel via het Scheldemondfonds en bespreekt de Interreg-programma's. De gedeputeerden in de Scheldemondraad zetelen tevens in stuurgroepen voor deze programma's en vinden in de Scheldemondraad een forum om stil te staan bij de grote lijnen in de bestedingen in die programma's, binnen Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. De Scheldemondraad heeft ook een belangrijke rol gehad bij de inhoudelijke vormgeving van het Interreg IV-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland programma en organiseerde een stakeholdersconferentie om de vele belanghebbende partijen uit de regio een zegje te geven in dit programma.
 
Naast het financieel bijdragen in projecten probeert de Scheldemondraad grensoverschrijdend samenwerken te stimuleren. Het secretariaat vervult daarbij een adviesrol richting organisaties in de grensregio. Soms geeft de Scheldemondraad het secretariaat zelfs opdracht om projecten mee te helpen uitschrijven, uitvoeren of afwikkelen. Op initiatief van de Scheldemondraad werden bijvoorbeeld rond klimaatbeleid een aantal projecten geïnitieerd en begeleid door het secretariaat. Dit binnen het kader van het Actieplan grensoverschrijdend klimaatbeleid.
 
Gezamenlijke belangen

Binnen de Scheldemondraad wordt ook gewerkt aan het behartigen van gezamenlijke belangen. De Euregio is lid van de WVEG, een lobby-organisatie voor Europese grensgebieden. Deze organisatie heeft een belangrijke rol gehad in het totstandkomen van de opeenvolgende Interreg-programma's en zodoende in een enorme financiële stimulans voor Euregio Scheldemond. De WVEG houdt nauwlettend de Europese regelgeving in het oog en treedt op als deze nadelig dreigt te zijn voor grensoverschrijdende samenwerking of voor wonen, werken en zorg over de grens. In 2009 vond de jaarlijkse conferentie van de WVEG plaats in Euregio Scheldemond, in Gent. De grote tenoren van de Europese grensregio's werden toen verwelkomd in de Arteveldestad.
 
Ook los van de WVEG vinden Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland elkaar als bondgenoten in de Scheldemondraad. Toen de EU in 2007 een start maakte met de ontwikkeling van integraal maritiem beleid, reageerde de Scheldemondraad op het Groenboek Maritiem Beleid, waarin de EU zijn plannen uiteenzette. Met dit soort inspanningen kan de Scheldemondraad in beperkte mate meewegen op de Europese integratie en brengt het de regio in de picture in 'Brussel'. Dit kan soms enorme voordelen geven, als het Europees beleid wordt uitgevoerd via subsidies. In dit kader was de reactie van de Scheldemondraad op het Groenboek Territoriale Cohesie van belang.
 
Het is voor Vlamingen en Zeeuwen van belang dat barrières aan de grens worden geslecht, bijvoorbeeld rond grensarbeid. De Scheldemondraad had een belangrijke rol in de totstandkoming van Eures Scheldemond. Eures is een samenwerking tussen de sociale partners, de tewerkstellingsorganisaties UWV en VDAB en de provincies en pakt obstakels voor grensarbeid aan. Ook rond grensoverschrijdend openbaar vervoer, technische knelpunten voor brandweer-hulpverlening over de grens en verschillende andere knelpunten heeft de Raad actie ondernomen.
 
In een wat verder verleden bracht de Scheldemondraad de Zeeuwse en Vlaamse belangen samen rond de thema's die aan bod kwamen in transnationale overlegstructuren als de CPMR en de North Sea Commission.
 
Verschillen verrijken

Door het intensieve contact tussen bestuurders en ambtenaren ontstaan heel wat leereffecten. De zaken blijken in het buurland altijd net iets anders geregeld. Als we dat weten, kunnen we beter samenwerken of kunnen afzonderlijke provincies hun aanpak aanpassen en profiteren van wat de buren slimmer doen. De Scheldemondraad neemt geregeld het initiatief tot studiedagen of symposia. Zo ontmoeten experts van beide landen elkaar en wisselen ze ideeën uit. De Raad organiseerde bijvoorbeeld studiedagen rond gebiedenbeleid in 2002 en waterbeleid in 2006. Vooral de vakgroepen zijn op dit vlak actief. De meeste workshops, colloquia en studiemomenten worden op dit niveau georganiseerd.
 
Nog veel te doen

De Scheldemondraad heeft al heel wat gerealiseerd. Niettemin blijven de uitdagingen groot. Er bestaan nog steeds barrières, in de vorm van wettelijke knelpunten of een gebrek aan contact tussen professionals. Hierdoor worden de kansen die grensoverschrijdende samenwerking kan bieden nog onvoldoende benut. Ook zijn er nog altijd factoren die werken, wonen of het gebruik van faciliteiten over de grens bemoeilijken.
 
De Scheldemondraad vraagt permanent 'voeding'. Dat wil zeggen, het secretariaat en de vakgroepen dienen actief alle majeure thema's waarrond de Scheldemondraad oplossingen kan forceren richting de Raad aan te dragen. Euregio Scheldemond is meer dan een louter overlegorgaan. Het wil een werkverband zijn met een centrale positie binnen alle grensoverschrijdende aangelegenheden aan de Vlaams-Zeeuwse grens.

Leden
 
Han Polman (vooriztter)
Carl Decaluwé
Didier Detollenaere
 
Jean de Bethune
Martine Verhoeve
Ben de Reu
 
Eddy Couckuyt
Peter Hertog
Liliane Lebon
Bernard De Cuyper
Frank Vandevoorde
Hugo De Plecker
René Ruissen
Gerwi Temmink
Rinus van 't Westeinde
 
Jan-Frans Mulder
Margo Mulder
Jan Lonink
Lieven Dehandschutter
Mathias De Clercq
Koen Loete
Rik Strubbe
Kris Declercq
Inge Bossuyt
 
Ann Tavernier
Arnoud Guikema
Astrid Vliebergh
 
Els Piqueur
Manon Klein Hesseling
Leen Ervinck

Contact

Miguel Verstringe
 
Commissaris van de Koning Zeeland
Gouverneur West-Vlaanderen
wnd. Gouverneur Oost-Vlaanderen
 
Gedeputeerde provincie West-Vlaanderen
Gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen
Gedeputeerde provincie Zeeland
 
Provincieraadslid Oost-Vlaanderen
Provincieraadslid Oost-Vlaanderen
Provincieraadslid Oost-Vlaanderen
Provincieraadslid West-Vlaanderen
Provincieraadslid West-Vlaanderen
Provincieraadslid West-Vlaanderen
Lid Provinciale Staten Zeeland
Lid Provinciale Staten Zeeland
Lid Provinciale Staten Zeeland
 
Burgemeester Hulst
Burgemeester Goes
Burgemeester Terneuzen
Burgemeester Sint-Niklaas
Schepen Gent
Burgemeester Eeklo
Schepen Damme
Burgemeester Roeselare
Schepen Harelbeke

Directeur dienst EEG provincie West-Vlaanderen
Coördinator Europa/grensoverschrijdende samenwerking
Directeur provincie Oost-Vlaanderen
 
Secretariaat Euregio Scheldemond
Secretariaat Euregio Scheldemond
Secretariaat Euregio Scheldemond0032 (0)9 267 87 02
e-mail Miguel 


Build by Westsite